fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: 20-04-2015

1. ALGEMEEN

1.1 Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u (hierna: het “Lid”) lid van Sportstudio 79 (hierna: “Sportstudio 79”).

Contact gegevens:

Sportstudio 79 B.V.
Tussen de bogen 64
1013 JB Amsterdam
kvk-nummer: 64251934

 

2. VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Sportstudio 79.

2.2 Sportstudio 79 is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkend wettelijke termijn is vereist.

2.3 Indien een Lid voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Sportstudio 79 te zijn ontvangen.

 

3. LIDMAATSCHAP

3.1 Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum overeenkomst.

3.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.3 Sportstudio 79 behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.4 Het lid mag gedurende de openingstijden trainen, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op https://www.sportstudio79.nl

 

4. LIDMAATSCHAPSGELDEN

4.1 Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis.

4.2 Het lidmaatschapsgeld dient door middel van een automatische incasso overgemaakt te worden op de rekening van Sportstudio 79 op het rekeningnummer NL61INGB0007027445.

4.3 Door akkoord te gaan met de lidmaatschapsovereenkomst gaat het Lid ook akkoord met een automatische incasso uitgevoerd door Sportstudio 79. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor deze machtiging en dient na inschrijving en bevestiging zijn lidmaatschapsovereenkomst van een schriftelijke handtekening te voorzien.

4.4 Wanneer het Lid met goede redenen afziet van een automatische incasso dient het Lid er zelf voor te zorgen dat op de 28e van de voorafgaande maand het te betalen bedrag is overgemaakt op de rekening van Sportstudio 79.

4.5 Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Het Lid kan niet langer gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Sportstudio 79 tot het moment dat zijn schuld is voldaan.

4.6 Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

4.7 Alle prijzen zijn inclusief BTW en zijn onderhevig aan BTW-wijzigingen.

4.8 Sportstudio 79 is bevoegd om binnen het redelijke prijswijzigingen door te voeren. Sportstudio 79 zal het Lid hier van te voren over inlichten, met opgave van reden, en mogelijkheid geven tot opzegging van het Lidmaatschap.

4.9 Sportstudio 79 is bevoegd om de lidmaatschapsgelden te laten incasseren door een derde.

 

5. BEËINDIGING OF ONTBINDING LIDMAATSCHAP

5.1 Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of via info@sportstudio79.nl opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

5.2 Sportstudio 79 mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling indien:

– het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
– in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
– indien het Lid de huisregels (zie artikel 10) niet naleeft en
– indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt.

5.3 Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

 

6. OPSCHORTING (TIJDELIJK STOPZETTEN)

6.1 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of (ernstig) letsel kan met schriftelijke toestemming van Sportstudio 79 het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort.

6.2 Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Sportstudio 79 – deugdelijk bewijs.

6.3 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

6.4 De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 

7. OPENINGSTIJDEN EN TRAININGEN

7.1 Sportstudio 79 is bevoegd om de Sportstudio te sluiten.

7.2 Sportstudio 79 is bevoegd om de trainingen geheel of gedeeltelijk (blijvend) te wijzigen.

7.3 Sportstudio 79 is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de Sportstudio tijdelijk of blijvend te wijzigen.

7.4 Sportstudio 79 is bevoegd de Sportstudio voor noodzakelijk onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

7.5 Sportstudio 79 zal indien van toepassing en binnen zijn mogelijkheden proberen om vervangende trainingen aan te bieden.

7.6 Wanneer om welke reden dan ook Sportstudio 79 geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid er mee akkoord dat hij genoegen neemt met een training in voor het doel geschikte openbare ruimte.

 

8. INFORMATIEVERPLICHTING

8.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adresgegevens) dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Sportstudio 79 is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Sportstudio 79.

9.2 Ieder Lid is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Sportstudio 79, noch zijn medewerkers, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen.

 

10. HUISREGLEMENT

10.1 Het Lid is bekend met de door Sportstudio 79 gehanteerde spelregels en is verplicht deze na te leven. Dit geldt specifiek voor het opvolgen van instructies van de instructeurs van Sportstudio 79. Deze spelregels zijn te vinden op de website.

10.2 Sportstudio 79 kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Op alle door Sportstudio 79 gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank in Amsterdam is bevoegd.

11.2 Overeenkomsten tussen het Lid en Sportstudio 79 kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of opgezegd worden.

11.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen van toepassing.